Sunday, January 25, 2009

ติดต่อประกันสังคม เพื่อรับเงินทดแทน

10:00 PM


สิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงก็คือ ประกันสังคม(สำหรับผู้ที่ทำประกันตนไว้) โดยมีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทนว่าผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม ประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้กับเราในกรณีว่างงานดังต่อไปนี้

1. ในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 วัน(ได้ทำการขยายระยะเวลาเป็น 240 วันในช่วงนี้) โดยคิดที่ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท หรือได้เงินมากที่สุดก็คือ 7,500 บาทนั่นเอง

2. ในกรณีลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยคิดที่ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท หรือได้เงินมากที่สุดก็คือ 4,500 บาทนั่นเอง

3. ในกรณีถูกไล่ออก โดยส่วนใหญ่แล้ว จะหมายถึง ทำผิดระเบียบวินัยของบริษัทอย่างร้ายแรง จะไม่ได้รับเงินทดแทนใด ๆ จากประกันสังคมทั้งสิ้น

*ในกรณีที่ 3 นี้ ผมอยากจะให้คนที่มีปัญหานี้ จากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ลองหาทางติดต่อกับบริษัท เพื่อขอเป็นการลาออกแทน(ไม่ได้ชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องน๊ะครับ) แต่ก็เป็นวิธีการที่น่าจะทำได้ เพราะบริษัทคงจะไม่ใจร้ายกับเราจนเกินไป อย่าหยิ่งทะนง จองหอง หรือมองว่าเป็นการเสียหน้าเป็นอันขาด เพราะนั่นก็คือ เงินที่เราอาจจะได้รับนั่นเอง

และนอกจากนี้ผู้ประกันตน จะยังคงได้รับการคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนจากประกันสังคม 4 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายไม่เนื่องจากการทำงาน และคลอดบุตร ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องปฏิบัติดังนี้

1.ผู้ประกันตนต้องรีบขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน

2.กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
- บัตรประชาชน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

3.กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
- หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส.6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชี

4.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานทำการสัมภาษณ์/ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน

5.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานทำการเลือกตำแหน่งงานว่างให้เลือก 3 แห่ง ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างานได้พิจารณา

6.หากยังไม่มีงานที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจะประสานงานส่งฝึกอบรมแรงงานตามความจำเป็น แต่หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือปฏิเสธ การฝีกงานที่จัดหาให้และไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที

7.เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสถานะผู้ประกันตนกรณีว่างงานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง

8.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมดึงข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นมาวินิจฉัย ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

9.เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้งผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

10.หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผู้ประกันตนว่างเว้นจากการทำงานในช่วง 6 เดือนนี้ หากผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ สามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 คือภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายไม่เนื่องจากการทำงาน สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร และชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าผู้ประกันตน ขาดส่งเงินสบทบติดต่อกันเกิน 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน

หลังจากหอบหิ้วกระเป๋าออกจากที่ทำงานแล้ว ก็ให้ติดต่อไปที่ประกันสังคมทันที หรือที่กรมแรงงาน ลองแวะไปที่นี่ดูน๊ะครับ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506

หรือดูที่เว็บไซด์ของประกันสังคมดูเพื่อศึกษาข้อมูล ให้รีบ ๆ ทำอย่างรอช้า เพราะเงื่อนไข 180 วัน กับ 90 วัน จะนับไปเรื่อย ๆ หลังจากที่เราออกจากงาน ดูเว็บไซด์ได้ ที่นี่

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

 

© 2013 คนตกงาน. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top